Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Aktualna procedura przyjmowania pacjentów

  Szanowni Pacjenci NFZ / ZUS,

  uprzejmie informujemy, że Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów SA otrzymuje informację o Państwa planowanych przyjazdach ok. 2 tygodnie przed terminem przyjazdu.

  W związku z powyższym prosimy cierpliwie poczekać na telefon kontaktowy z strony Uzdrowiska, w czasie rozmowy zostaną Państwu udzielone podstawowe informacje na temat zasad przyjęcia na pobyt uzdrowiskowy (skierowania, które pojawi się w systemie, potrzebie pojawienia się w punkcie mobilnym w celu pobrania wymazu nie wcześniej niż na 4 dni i nie później niż 2 dni przed przyjęciem itp).

  • 8-7 dni przed Państwa przyjazdem ponownie skontaktuje się z Państwem pielęgniarka, celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Przy wywiadzie negatywnym (brak objawów, brak kontaktu z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie) zostaną Państwo zakwalifikowani do wykonania badania w kierunku Covid, umożliwiającego skorzystanie z pobytu.
  • 4 dni przed planowanym terminem pobytu lekarz uzdrowiskowy wystawi skierowanie na ww. badanie, które będziecie mogli Państwo wykonać w najbliższym punkcie DRIVE THRU.
  • 3-2 dni przed planowanym terminem pobytu wynik badania zostanie zweryfikowany w systemie GABINET.GOV przez pielęgniarkę, która skontaktuje się z Państwem, ostatecznie potwierdzając możliwość Państwa przyjazdu.

  W przypadku otrzymania skierowania na pobyt do Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów SA i braku kontaktu telefonicznego ze strony Uzdrowiska na co najmniej 8 dni przed przyjazdem, zwracamy się z prośbą o pilny kontakt z Uzdrowiskiem:

  • Oddział Uzdrowiskowy – Szpital Kardiologiczny – tel. 509 664 748, e-mail: jkrol@zlun.pl
  • Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny – Fortunat – tel. 509 664 748, e-mail: jkrol@zlun.pl
  • Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny - Fortunat – tel. 510 158 309, e-mail: jbielecka@zlun.pl

  Czym jest rehabilitacja lecznicza
  w ramach prewencji rentowej ZUS?

  Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Jej celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.


  Jak otrzymać skierowanie?

  Podstawą skierowania jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

  Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS realizowana jest w schorzeniach NARZĄDU RUCHU.


  Mam skierowanie!

  Rehabilitacja lecznicza trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy lub zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

  Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy pamiętać o zabraniu: skierowania na rehabilitację, wyników badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, dokumentu tożsamości, aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie – nr NIP zakładu pracy. Należy wziąć również stale przyjmowane leki na okres pobytu.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej oraz refunduje koszty przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z uzdrowiska.

  Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych (noclegi bezpośrednio przed- lub po turnusie) po uzgodnieniu i rezerwacji miejsca w Biurze Obsługi Klienta. W trakcie turnusu istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług rekreacyjnych oferowanych przez uzdrowisko. Na miejscu świadczymy również możliwość wypożyczenia sprzętu (telewizor, czajnik bezprzewodowy, leżak, rower, itp.).


  Co ważne!

  Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi. Są one przydzielane kuracjuszom po przyjeździe do wyznaczonego obiektu.