Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

  Dla Akcjonariuszy

  Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

  Al. Małachowskiego 5,
  24-140 Nałęczów

  tel.: +48 81 50 14 356 (centrala tel.)
  tel.: +48 81 53 13 300 (sekretariat)
  fax: +48 81 50 14 608
  e-mail: info@zlun.pl

  NIP: 716-000-00-53
  REGON: 000288225

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000123365

  Wysokość kapitału zakładowego 26.721.620,00zł

  Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Nałęczów
  SWIFT: POLUPLPR
  IBAN: PL
  NRB: PL 13 8733 0009 0000 1847 2000 0040


  Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
  1Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 23 czerwca 2020 r.

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Warszawie.

  ->> Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA 23.06.2021 r.

  2Cena wykupu akcji

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA ogłasza cenę wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

  >> Cena wykupu akcji

  3W sprawie przymusowego wykupu akcji
  Zarząd Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 ksh w zw. z art. 416 § 3 ksh, niniejszym ogłasza treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8.04.2021 r.:

  „Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   Spółki pod firmą: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji

  §1

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia o przymusowym wykupie przez akcjonariusza większościowego Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadającego łącznie 2.432.078 akcji Spółki stanowiących w przybliżeniu 99,95% kapitału zakładowego Spółki („Nabywca Akcji”) od akcjonariuszy mniejszościowych Spółki wszystkich należących do akcjonariuszy mniejszościowych akcji Spółki. Przymusowemu wykupowi podlega łącznie 1.338 akcji imiennych Spółki Serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Nabywane”), stanowiących łącznie w przybliżeniu 0,05% kapitału zakładowego Spółki tj.: 72 akcje imienne serii A o numerach od 845931 do 846002; 37 akcji imiennych serii A o numerach od 904445 do 904481; 37 akcji imiennych serii A o numerach od 904482 do 904518; 72 akcje imienne serii A o numerach od 846003 do 846074; 210 akcji imiennych serii A o numerach od 854061 do 854270; 25 akcji imiennych serii A o numerach od 904951 do 904875; 155 akcji imiennych serii A o numerach od 884206 do 884360; 270 akcji imiennych serii A o numerach od 809211 do 809480; 95 akcji imiennych serii A o numerach od 897936 do 898030; 95 akcji imiennych serii A o numerach od 903161 do 903255; 270 akcji imiennych serii A o numerach od 852681 do 852950; Cena wykupu Akcji Nabywanych zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki ogłosi cenę wykupu ustaloną przez biegłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nabywca Akcji w terminie (trzech) tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ceny wykupu ustalonej przez biegłego, uiści na rachunek Spółki należność równą cenie wykupu wszystkich Nabywanych Akcji.

  §2

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

  §3

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  „Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   Spółki pod firmą: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru biegłego mającego ustalić cenę wykupu akcji

  §1

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie w związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Sawyer Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. na biegłego w celu dokonania wyceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi i ustalenia ceny ich wykupu. Ustalona przez biegłego wartość akcji Spółki stanowić będzie cenę wykupu, po jakiej Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie dokona zakupu akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych.

  §2

  Ustalona przez biegłego cena wykupu akcji Spółki będzie podlegać ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  §3


  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
  §4
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W związku z powyższym na podstawie art. 418 §2a Ksh wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały w siedzibie Spółki przy ul. Al. Kasztanowej 2, 24-150 Nałęczów, dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki. W przypadku niezłożenia dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 ksh.
  4Wezwanie z 7 grudnia 2020 r. do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

  >> Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 07.12.2020

  5Wezwanie z 19 listopada 2020 r. do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

  >> Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 19.11.2020

  6Wezwanie z 3 listopada 2020 r. do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

  >> Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 03.11.2020

  7Wezwanie z 16 października 2020 r. do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

  >> Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 16.10.2020

  8Wezwanie z 30 września 2020 r. do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

  >> Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 30.09.2020

  9Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 września 2020 r.

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 10:00 w Warszawie.

  >> Zawiadomienie o zwołaniu WZA 30.09.2020 r.

  10Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 10 lipca 2020 r.

  Zarząd Spółki Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Warszawie.

  ->> Zawiadomienie o zwołaniu WZA 10.07.2020 r.