Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

  Polityki prywatności i stosowania plików cookies

  Polityki prywatności i stosowania plików cookies

   

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.uzdrowisko-naleczow.pl i www.werandki.pl (dalej: Serwisy)
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A., Al. Kasztanowa 2,
   24-150 Nałęczów, NIP: 716-000-00-53, REGON: 000288225 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000123365, wysokość kapitału zakładowego 26.721.620,00 zł  (dalej: Administrator).
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem;
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisów oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisów dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
   • imię i nazwisko
   • adres e-mail
   • numer telefonu
  7. Dane osobowe użytkowników Serwisów nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
  8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisów, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
  9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisów powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisów, kontaktując się na adres
  10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
   • poprzez gromadzenie plików “cookies”
  11. Przy pierwszej wizycie na stronie www.uzdrowisko-naleczow.pl czy www.werandki.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
  12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisach. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
  13. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
   • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
   • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
  14. W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwisy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisów. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

   

  Klauzula informacyjna

   

  Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostają przekazane naszej firmie w celu realizacji usług hotelowych oraz medycznych, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

   

  Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

   

  Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A., Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów, zwane dalej Spółką;
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest: Daniel Grzelak <dgrzelak@zlun.pl>.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
   • zgody osoby, której dane dotyczą,
   • umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   • prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego przez administratora danych albo odbiorców danych gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
   • korzystania z usług hotelowych oraz zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury;
   • świadczenia usług medycznych, w tym zabiegi lecznicze;
   • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia – monitoring wizyjny, rejestrator rozmów telefonicznych;
   • świadczenia usługi promocyjnej, reklamowej, w tym przekazywania newsleterów, cenników, ofert promocyjnych, informacji handlowych;
   • obsługi reklamacji;
   • w celach archiwalnych;
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
   • do czasu cofnięcia zgody ( dotyczy zgód marketingowych),
   • do ustania uzasadnionej przyczyny ich przechowywania,
   • przez okres wskazany w przepisach prawa w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz w przepisach dotyczących: archiwizacji dokumentacji, prawa podatkowego lub bankowego.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak  niezbędne do  dokonania rezerwacji pobytu, świadczenia usługi hotelowej, świadczenia usług medycznych.
  11. Przetwarzanie danych osobowych dziecka przebywającego wraz z opiekunem prawnym na pobycie wypoczynkowym odbywa się tylko, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Po ustaniu celu przetwarzania (zakończenie pobytu w hotelu) dane dziecka zostaną niezwłocznie usunięte.
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.