Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

Oficyna – użytkowanie wieczyste

Pakiety
Sanatorium Fortunat
17 sierpnia 2018

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nałęczowie, przy al. S. Małachowskiego 5

Zaproszenie do składania ofert

dot. budynku Oficyny


Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. (dalej: „ZLUN” albo „Spółka”) z siedzibą w Nałęczowie przy al. S. Małachowskiego 5 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nałęczowie, przy al. S. Małachowskiego 5, stanowiącej działkę nr 312/6 z obrębu 1 miasto Nałęczów o powierzchni 464 m2, objętej KW LU1P/00070651/4 wraz z prawem odrębnej własności położonego na niej budynku Oficyna.

Zainteresowani nabyciem ww. prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej (dalej odpowiednio jako: „nieruchomość” oraz „nabycie” lub „sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”) proszeni są o:
 1. Złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymogi określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia, nie później niż w dniu 27 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00. Miarodajna jest data i godzina wpływu oferty do Spółki. 
 2. Pisemna oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
  • Datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko i adres albo firmę (nazwę) i siedzibę Oferenta. 
  • W przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, statut lub umowę Spółki oraz uchwały (zgody) odpowiednich organów Spółki, jeżeli statut, umowa Spółki lub obowiązujące przepisy przewidują konieczność uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej, polegającej na złożeniu oferty i zawarciu ewentualnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
  • W przypadku podmiotu zagranicznego, nieposiadającego siedziby na terenie Polski, właściwy dokument rejestrowy, wskazujący nazwę podmiotu, formę prawną, siedzibę, skład organu zarządzającego i sposób reprezentacji, ewentualnie pełnomocnictwo dla osób działających w imieniu tego podmiotu, jeżeli osoby te nie są członkami organu zarządzającego.
  • W przypadku osoby fizycznej – odpis albo kopię dowodu osobistego i numer PESEL albo NIP, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku cudzoziemca– odpis albo kopię paszportu.
  • W przypadku złożenia oferty przez jednego z małżonków – zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyrażoną w formie aktu notarialnego, ewentualnie oświadczenie małżonka o pozostawaniu małżonków w odrębności majątkowej wraz z wypisem umowy majątkowej małżeńskiej.
  • Stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego dla osoby upoważnionej do złożenia oferty, prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej.
  • Oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się z zasadami przetargu określonymi niniejszym Zaproszeniem oraz Regulaminem przetargu nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nałęczowie, przy Al. S. Małachowskiego 5, o powierzchni 464 m2, stanowiącej działkę nr 312/6 z obrębu 1 Nałęczów, objętej KW nr LU1P/00070651/4, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na niej budynku Oficyny, 
  • Oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się z materiałem informacyjnym dotyczącym nieruchomości oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
  • Oświadczenie Oferenta o gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nie później niż w dniu 9 listopada 2018 roku. 
  • Zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz stosownych podatków, a w przypadku cudzoziemca – kosztów pracy tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku osób fizycznych oraz reprezentantów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umów prowadzących do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nałęczowie, przy Al. S. Małachowskiego 5, stanowiącej działkę nr 312/6 z obrębu 1 miasto Nałęczów, o powierzchni 464 m2, objętej KW LU1P00070651/4 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku Oficyny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”.
  • Oferowaną cenę nabycia ze wskazaniem, czy jest to cena netto, czy brutto.
  • Termin związania Oferenta złożoną ofertą nie krótszy niż do dnia 30 września 2018 r.
  • Dowód wniesienia wadium.
 3. Treść oferty oraz załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty powinny być aktualne, złożone w oryginałach lub poświadczonych za zgodność kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych. Składane dokumenty i oświadczenia powinny być właściwe dla formy prawnej podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
 4. ZLUN ustala cenę minimalną sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000 zł na rachunek Spółki, przy czym:
  • wpłacenie wadium powinno nastąpić najpóźniej wraz ze złożeniem oferty,
  • wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została przyjęta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium wpłacone przez pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie w sytuacji: przyjęcia przez Spółkę oferty złożonej przez innego Oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu albo zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, 
  • jeżeli Oferent, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy przedwstępnej lub definitywnej umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez Spółkę, wadium przepada na rzecz ZLUN.
 6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, jak również dokonania zmiany materiałów informacyjnych, treści zaproszenia do składania ofert i warunków przetargu do upływu terminu składania ofert. 
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a po wyborze oferty danego Oferenta – ze względu na naruszenie przez Oferenta warunków przetargu lub warunków określonych w ofercie, zwłaszcza w wypadku niestawienia się przez Oferenta do podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę przedwstępną lub definitywną umowę sprzedaży nieruchomości, z zachowaniem prawa do zatrzymania wadium. 
 8. Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z Oferentami, którzy złożyli porównywalne oferty spełniające wymogi formalne przed wyborem najkorzystniejszej oferty, celem doprecyzowania ich treści i warunków transakcji. 
 9. Wyboru oferenta dokonuje Zarząd Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. uwzględniając oferowaną cenę nabycia nieruchomości.
 10. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną o wynikach rozpatrzenia złożonych ofert nie później niż do dnia 30 września 2018 r.
 11. Oferta przestaje wiązać z chwilą:
  • złożenia przez Zarząd ZLUN oświadczenia o wyborze innej oferty,
  • odwołania lub unieważnienia przetargu albo zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty,
  • odmowy udzielenia przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgód korporacyjnych, o których mowa w pkt 12,
  • odmowy udzielenia zgody przez obligatariusza lub administratora hipoteki na zbycie nieruchomości i wykreślenie hipoteki, o której mowa w pkt 19.
 12. Zawarcie umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste nieruchomości jest uzależnione od uzyskania przez ZLUN stosownych zgód korporacyjnych oraz zgody obligatariusza i administratora hipoteki na zbycie nieruchomości i wykreślenie hipoteki.
 13. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przed zawarciem umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste nieruchomości są zobowiązani uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 312/6 z obrębu 1 miasto Nałęczów o powierzchni 464 m2, objętej KW LU1P/00070651/4 wraz z prawem odrębnej własności położonego na niej budynku Oficyna o ile taka zgoda jest niezbędna do zawarcia ww. umowy.
 14. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe oraz stosowne podatki ponosi nabywca.
 15. Opłaty za użytkowanie wieczyste opłacone z góry przez Spółkę do końca roku kalendarzowego, zostaną zwrócone Spółce przez nabywcę w dniu zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, proporcjonalnie do pozostałych miesięcy w roku kalendarzowym.
 16. Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do wpłaty pozostałej części ceny do depozytu notarialnego albo na rachunek powierniczy notariusza na co najmniej 5 dni przed przystąpieniem do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem, że zostanie ona zwolniona z depozytu lub przekazana na rzecz ZLUN w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego.
 17. ZLUN zastrzega sobie możliwość wyznaczenia:
  • terminu i miejsca sporządzenia aktu notarialnego obejmującego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości,
  • obowiązku zapłaty do 10 % oferowanej ceny nabycia nieruchomości tytułem zadatku nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży. Niewpłacenie zadatku spowoduje odstąpienie przez Spółkę od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za termin zapłaty zadatku uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Spółki lub rachunek depozytowy notariusza wskazanego przez Spółkę. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 18, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium i wpłacony zadatek nie podlegają zwrotowi, a Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany stanąć do takiej umowy.
 18. ZLUN zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu i miejsca sporządzenia aktu notarialnego obejmującego definitywną umowę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia 9 listopada 2018 r. ZLUN powiadomi Oferenta o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na piśmie w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wyznaczonym terminem.
 19. ZLUN informuje, że do umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie dostarczona zgoda wierzycieli hipotecznych na zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spod obciążenia hipotecznego. 
 20. Upoważnionym do interpretacji i rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących treści niniejszego zaproszenia jest Zarząd ZLUN. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się do ZLUN o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.
 21. Wymagane dokumenty (wymienione w pkt 2) w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem „Oferta na zakup nieruchomości” należy przesłać na adres Spółki, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów S.A. 24-140 Nałęczów, al. S. Małachowskiego 5 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki pod ww. adresem w terminie określonym w pkt 1. 
 22. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami będą przesyłki realizowane przez Pocztę Polską S.A. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez Pocztę Kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo doręczenia osobiste, a w przypadku doręczeń innych dokumentów lub oświadczeń niż oferta na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – drogą elektroniczną na podany w ofercie oraz w niniejszym zaproszeniu adres e-mail.
 23. Wydawanie materiałów informacyjnych na temat nieruchomości będzie odbywać się w siedzibie Spółki, od dnia 9 sierpnia 2018 roku do dnia 25 sierpnia 2018 roku w godz. 9.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 605 152 141 albo adresem e-mail: inwestycje@zlun.pl.